Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία Ecareyou Innovation, S.L. με Α.Φ.Μ B66537382  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία θα ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη κατά την πρόσβαση, τη χρήση και/ή την εγγραφή στο https://ennawomen.com/el/

Ecareyou Innovation, S.L. εγγυάται την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών για των οποίων έχουν ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για την αποφυγή αλλοίωσης, απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας ή πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, είτε προέρχονται από ανθρώπινη δράση είτε από το φυσικό περιβάλλον.

Ομοίως,    ενημερώνει τον χρήστη ότι οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία στα οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας που θεσπίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Αρχείο επισκέψεων

Ecareyou Innovation, S.L.  ανακοινώνει στους χρήστες του https://ennawomen.com/el/ την διεύθυνση IP με την οποία έχετε πρόσβαση στον διακομιστή https://ennawomen.com/el/, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, καθώς και τις σελίδες που επισκέπτεστε και βρίσκονται σε αυτόν τον διακομιστή, θα συλλεχθούν και θα αποθηκευτούν σε ένα αρχείο LOG που θα υποβληθεί σε επεξεργασία με σκοπό την καταγραφή των επισκέψεων που λαμβάνει καθώς και για την πραγματοποίηση στατιστικών στοιχείων.

Αρχείο χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που ζητούνται στο αρχείο χρηστών υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ενσωματώνονται σε ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων που αποτελεί ευθύνη του

Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο άτομο λόγω ψευδούς, ανακρίβειας, ανεπάρκειας ή αποτυχίας ενημέρωσής τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ανήλικος, πρέπει να έχει προηγουμένως εξουσιοδότηση από τον ενήλικα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον χρήστη, προκειμένου να παρέχει τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα.   αποποιείται κάθε ευθύνη για μη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση.

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των ζητούμενων προσωπικών δεδομένων είναι

(1) η ταυτοποίηση του χρήστη για την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών·

(2) η διαχείριση, η μελέτη και η βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών·

(3) η μελέτη και ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών και

(4) η αποστολή τεχνικών, εμπορικών και ενημερωτικών πληροφοριών.

Ο κάτοχος των δεδομένων έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στα αυτοματοποιημένα αρχεία και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό,  έχει δημιουργήσει κάποιες απλές και δωρεάν διαδικασίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ιδιοκτήτη τους, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που προβλέπονται συγκεκριμένα από το νόμο και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία και τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με γραπτή επικοινωνία στον υπεύθυνο του αρχείου στην διεύθυνση . Η εν λόγω επικοινωνία πρέπει να γίνει αποστέλλοντας μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των δεδομένων με αξιόπιστα μέσα, αναφέροντας τη διεύθυνσή του και επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο της Ταυτότητας του ή άλλο δικαιολογητικό έγγραφο.

Πληροφορίες για τους χρήστες

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης των δεδομένων σας μέσω email στο info@ecareyou.com.